Postęp robót


Luty 2020 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie finansowe

44,09% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:
- profilowanie skarp i rowów, wykonanie rowów odwadniających
- wykonanie nasypów od obiektu MA-337 do km 399+740 str. L
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1
- wykopy pod zbiorniki nr ZR-03, ZR-04, ZR-05a, ZR-05b, ZRI-07, ZR-08
- wykopy pod pas technologiczny str. P
- podbudowa C5/6 - kontynuacja
- warstwa mrozoochronna - kontynuacja,
- montaż elementów deskowania traconego na PZGd-5
- montaże zbrojenia wraz z betonowaniem korpusu na P1 obiektu WD-335
- dostawa i montaż belek stalowych dla obiektu PZGd-4,PZGd-5, MA-337
- montaż zbrojenia wlotów i płyty zespalającej PZM 85
- wykonywanie elementów deskowania traconego ustroju nośnego na Wytwórni przy PZGd-5
- montaż zbrojenia i deskowania na PZDsz-16a
- wykonanie zasypek za przyczółkami PZDsz-17, WA-334
- montaż deskowania i zbrojenia korpusów lub skrzydeł na PZGd-4, PZGd-6, PZDsz-16a
- wykonywanie zasypek WA-334, WA338, PZDsz-18
- wykonywanie najść na PZGd-4, PZGd-5, PZGd-6
- produkcja konstrukcji stalowej PZGd-4, PZGd-5, PZGd-6, MA-337
- dostawy z huty konstrukcji stalowej wraz z wytwarzaniem na wytwórni WKS Zawiercie
- wykonywanie antykorozji konstrukcji stalowej dla PZGd-5, MA-337, PZGd-6, PZGd-4
- układanie hydroizolacji w zakresie kap chodnikowych na WA-334, WA-338, PZDsz-18
- dostawy desek gzymsowych
- dostawy z huty konstrukcji stalowej na wytwórnię WKS w Zawierciu
- branża sanitarna:
      - montaż wpustów deszczowych przy WA-334
      - montaż przykanalików i wylotów prefabrykowanych w km 397+500 - 399
      - budowa zbiornika ZR-04 - memebrana, geokrata, humusowanie
- branża paliwowa:
      - roboty przygotowawcze do przebudowy ropociągu paliwowego
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- wykonanie odwodnienia w miejscach zastoisk wodnych wraz z udrożnieniem niekonserwowanych rowów odwodnieniowych
- prowadzenie interwencyjnego nadzoru saperskiego
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅