Postęp robót


Sierpień 2020 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie czasowe

Postęp (38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia):


Zaawansowanie finansowe

66,46% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:
- podbudowa z kruszywa 0/31.5 oraz BA na odcinku 398+290 - 399+320 - w możliwym zakresie,
- naprawy zniszczeń powstałych w skutek intensywnych opadów atmosferycznych w dn. 28.05.2020 r. i 07.06.2020 r. i 21.06.2020 r. - naprawa skarp, odpompowanie wody z zalanych wykopów i zbiorników, odmulanie i czyszczenie rowów, przepustów i zbiorników itp. - kontynuacja,
- uszczelnienie rowów geomembraną TG, umocnienie wlotów przepustów poza TG, humusowanie skarp z obsianiem - strona lewa,
- wykonywanie poboczy z kruszywa łamanego kontynuacja,
- montaż barier energochłonych strona lewa,
- wykonanie docelowej przewiązki w km 397+680 - 397+770,
- przygotowanie do przełożenia ruchu na jezdnię lewą w km 392+900 - 397+700, przełożenie ruchu na jezdnię lewą,
- montaż słupów ekranów akustycznych, betonowanie głowic oraz montaż podwalin - kontynuacja,
- humusowanie skarp i nasypów,
- zbiornik 05b - prace zasadnicze,
- zbiornik 05 - wykop,
- umocnienie wlotów i wylotów przepustów poza TG,
- rozbiórka nawierzchni jezdni prawej, demontaż barier energochłonnych, odhumusowanie poboczy i pasa rozdziału,
- podbudowa z destruktu na pasie technologicznym,
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1,
- bieżące utrzymanie oznakowania,
- montaż elementów deskowania traconego na WD-335,
- antykorozja styków na konstrukcji stalowej ustroju nośnego na WD-335,
- dostawa belek stalowych na PZDg-4, PZDg-6,
- układanie hydroizolacji na wspornikach MA-337,
- betonowanie skrzydeł oraz demontaż deskowania ustroju nośnego na WA-336,
- wykonywanie elementów deskowania traconego ustroju nośnego na Wytwórni przy PZDg-5,
- montaż wraz z betonowaniem dylatacji wielomodułowych na MA-337,
- wykonywanie wlotów przepustów po stronie prawej projektowej,
- montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych,
- betonowanie kap na MA-337,
- wykonywanie najść na PZDg-4, PZDg-5, PZDg-6,
- układanie naziomu na PDZg-5,
- skarpowanie stożków,
- montaż schodów skarpowych na stożkach,
- branża elektro-energetyczna:
      - przebudowa kolizji 28, 29 nN,
- branża telekomunikacyjna:
      - przebudowa kolizji teletechnicznych,
- branża sanitarna:
      - montaż ścieków skarpowych,
      - montaż wpustów (jezdnia lewa),
      - roboty wykończeniowe na zbiornikach 5a, 5b, 5c, 8, 7,
- branża paliwowa:
      - zakończenie przebudowy rurociągu,
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- wykonanie odwodnienia w miejscach zastoisk wodnych wraz z udrożnieniem niekonserwowanych rowów odwodnieniowych,
- prowadzenie interwencyjnego nadzoru saperskiego,
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków,
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅