Postęp robót


Grudzień 2019 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie finansowe

39,94% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:
- wykopy z transportem materiału do wbudowania w nasyp
- profilowanie skarp i rowów, wykonanie rowów odwadniających
- wykonanie nasypów z gruntu z wykopu oraz z gruntu z dowozu w tym GWN - w szczególności w km 398+600 - 398+800 str. L, 399+300-399+700 str. L, 399+100 - 399+700 str. P, DG112353E str. L
- wykonanie warstwy mrozoochronnej - str. L
- podbudowa C5/C6 – kontynuacja
- dokończenie przepustów DN1200 w km 398+440, 399+580
- wykop zbiornika ZR-09
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1
- odhumusowanie fragmentu skarpy km 399+100 - 399+700 str. P
- pogrążanie ścianek szczelnych wokół podpory P2 oraz P1 obiektu MA337, WA336, PZM86
- układanie chudych betonów na WD335 p3, PZM85, PZM87, MA337 podpora 1, 2, 12
- dostawa i montaż belek Kujan na PZszd16a oraz belek stalowych na PZDg5
- wykonywanie izolacji cienkiej oraz grubej na przyczółkach obiektów
- montaż zbrojenia płyt zespalających PZŁ41c, PZM83
- montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej na WD335 podpora 3
- montaż zbrojenia i deskowania wraz z betonowaniem ustroju nośnego PZszd18, WA338
- wykonywanie zasypek za przyczółkami WA334
- montaż deskowania i zbrojenia korpusów lub skrzydeł na PZDg4, PZDg6, PZszd18
- wykonywanie zasypek przepustów oraz obiektów
- wykonywanie najść na PZDg4, PZDg5, PZDg6
- produkcja konstrukcji stalowej PZDg4, PZDg5, PZDg6, Ma337
- dostawy z huty konstrukcji stalowej wraz z wytwarzaniem na wytwórnię WKS Zawiercie
- wykonywanie antykorozji konstrukcji stalowej dla PZDg5
- dostawy krawężnika granitowego, układanie hydroizolacji płyty pomostu na WA334
- dostawy z huty konstrukcji stalowej na wytwórnię WKS w Zawierciu
- branża sanitarna:
      - budowa kanalizacji deszczowej: studzienki DN500 + przykanalik + pierścienie odciążające regulacja (jezdnia lewa)
      - budowa kanalizacji deszczowej w km 398+500 - 398+800 - ciągi główne + studnie
      - przebudowa wodociągu w km 398+510
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- wykonanie odwodnienia w miejscach zastoisk wodnych wraz z udrożnieniem niekonserwowanych rowów odwodnieniowych
- prowadzenie interwencyjnego nadzoru saperskiego
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅