Postęp robót

Listopad 2020 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie czasowe

Postęp (38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia):


Zaawansowanie finansowe

75,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Październik 2020 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie czasowe

Postęp (38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia):


Zaawansowanie finansowe

72,37% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W bieżącym miesiącu sprawozdawczym prowadzono następujące Roboty budowlane:
- wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych
- naprawy zniszczeń powstałych w skutek intensywnych opadów atmosferycznych w dn. 28.05.2020 r. i 07.06.2020 r. i 21.06.2020, 13-14.10 - naprawa skarp, odpompowanie wody z zalanych wykopów i zbiorników, odmulanie i czyszczenie rowów, przepustów i zbiorników itp. - kontynuacja
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej i podbudowy betonowej jezdni prawej 392+900 - 397+700
- odhumusowanie pasa rozdziału i poboczy 392+900 - 397+700
- demontaż barier jezdni prawej
- przełożenie ruchu na jezdnię lewą w km 397+700 - 399+742
- budowa nasypów jezdnia prawa w tym GWN
- umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi w rejonie MA337
- umocnienie skarp nasypu drogi DG112353E geokratą
- roboty brukarskie w ciągu drogi DG112353E - krawężniki, obrzeża.
- wykonanie umocnień rowów za pomocą korytek muldowych
- montaż ekranów akustycznych
- humusowanie skarp nasypów jezdni lewej – kontynuacja
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1
- bieżące utrzymanie oznakowania
- betonowanie kap chodnikowych, ułożenie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych, montaż schodów skarpowych WD-335
- ułożenie asfaltu lanego, ułożenie warstwy ścieralnej, obróbka wpustów Wa336
- montaż belek stalowych na PZDg-4, PZDg-6, układanie deskowania traconego przęsła 3-4-5, betonowanie ustrojów nośnych przęsła 3-4-5
- wykonanie drenów i ścieków granitowych MA-337, ułożenie asfaltu lanego i warstwy ścieralnej
- wykonanie ław fundamentowych jezdni prawej - WA-334, PZDsz-16a, PDZsz-17
- montaż rusztowań jezdni prawej pod ustroje nośne - WA-334, PZDsz-16a, PZDsz-17.
- betonowanie ustroju nośnego jezdni prawej - PZDsz-17
- montaż barier i wypełnień ekranów MA-337
- montaż balustrad na schodach skarpowych
- wykonywanie przepustów po stronie prawej projektowej
- rozpoczęcie rozbiórki istniejącego obiektu MA-337 jezdni prawej
- wykonywanie najść na PZDg-4, PZDg-5, PZDg-6
- antykorozja betonu na MA-337
- układanie naziomu na PDZg-5
- branża sanitarna
      - montaż ścieków skarpowych
      - montaż wpustów (jezdnia prawa)
      - budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi DG112353E
      - roboty wykończeniowe na zbiornikach 9
      - roboty zasadnicze na zbiorniku nr 1
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅