Postęp robót


Czerwiec 2020 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie finansowe

61,32% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:
- nawierzchnia C35/45 w km 395+730 - 398+290, 399+330 - 399+742
- uszczelnienie rowów odwadniających TG str. L
- ściek przykrawężnikowy metodą ciągłą str. L
- montaż umocnień wylotów ścieków skarpowych
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego w km 395+463 -395+695; km 395+704 - 395+733; km 395+410 - 395+444; km 393+845 - 393+878; km 395+892 - 393+923, skropienie
- podbudowa z betonu asfaltowego w km 395+410-395+730
- prace zasadnicze na zbiornikach ZR-05b, ZR-05a, ZR-07, ZR-06,
- naprawy zniszczeń powstałych w skutek intensywnych opadów atmosferycznych w dn. 28.05.2020 r. i 07.06.2020 r. - naprawa skarp, odpompowanie wody z zalanych wykopów i zbiorników, odmulanie oraz czyszczenie rowów, przepustów i zbiorników itp.
- wykonywanie ekranów akustycznych - montaż słupów, betonowanie głowic
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1
- bieżące utrzymanie oznakowania
- montaż elementów deskowania traconego na PZDg-4, PZDg-5, MA-337
- scalenie konstrukcji stalowej ustroju nośnego na WD-335
- dostawa i montaż belek stalowych dla obiektu PZDg-4, PZDg-5, PZDg-6 oraz MA-337
- układanie hydroizolacji na MA-337, WA-334, WA-338
- montaż deskowań i zbrojenia ramy WA-336
- wykonywanie elementów deskowania traconego ustroju nośnego na Wytwórni przy PZDg-5
- izolacje i zasypki płyt przejściowych na MA-337 oraz WA-338
- wykonanie zasypek za przyczółkami WD-335
- antykorozja styków konstrukcji stalowych na MA-337 w zakresie podpór 1-4
- betonowanie ustroju nośnego na MA-337 w zakresie przęseł 1-4
- wykonywanie najść na PZDg-4, PZDg-5, PZDg-6
- produkcja konstrukcji stalowej PZDg-4, PZDg-6
- układanie asfaltu lanego na WA-334, PZDsz-16a, PZDsz-17
- montaż schodów skarpowych na stożkach
- branża elektro-energetyczna:
      - przebudowa kolizji NN - SN (rozpoczęcie robót w związku z podpisaniem umów pomiędzy Zamawiającym a PGE),
      - przebudowa kolizji 30A NN oraz 09 SN,
- branża telekomunikacyjna:
      - przebudowa kolizji teletechnicznych,
- branża sanitarna:
      - budowa kanalizacji deszczowej w obrębie zbiornika ZR-05b oraz ZR-01 0,
      - montaż ścieków skarpowych oraz wpustów (jezdnia lewa),
      - budowa kanalizacji deszczowej w obrębie obiektu MA337,
      - prace zasadnicze na zbiornikach ZR-05b, ZR-05a, ZR-07, ZR-06,
      - przebudowa rowu melioracyjnego RM41
- branża paliwowa:
      - kontynuacja przebudowy rurociągu,
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- wykonanie odwodnienia w miejscach zastoisk wodnych wraz z udrożnieniem niekonserwowanych rowów odwodnieniowych,
- prowadzenie interwencyjnego nadzoru saperskiego,
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków,
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅