Postęp robót

Wrzesień 2020 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie czasowe

Postęp (38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia):


Zaawansowanie finansowe

68,71% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:
- wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych
- naprawy zniszczeń powstałych w skutek intensywnych opadów atmosferycznych w dn. 28.05.2020 r. ; 07.06.2020 r. ; 21.06.2020 i 19.08.2020 - naprawa skarp, odpompowanie wody z zalanych wykopów i zbiorników, odmulanie i czyszczenie rowów, przepustów i zbiorników itp. - kontynuacja
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni prawej 392+900 - 397+700
- podbudowa pasów technologicznych strona prawa
- demontaż barier jezdni prawej 392+900 - 397+700
- odhumusowanie pasa rozdziału i poboczy 392+900 - 397+700
- przełożenie lokalizacji skrzyżowania DK1 z DP3925E
- budowa nasypu w rejonie WA336 po przełożeniu skrzyżowania, kontrukcja nawierzchni
- GWN na drodze DG112353E
- humusowanie skarp nasypów jezdni lewej
- wykonanie warstwy wiążącej w km 398+290 - 399+320
- wykonanie warstwy SMA w km 398+290 - 399+320
- montaż ekranów akustycznych
- umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi w rejonie MA337
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1
- bieżące utrzymanie oznakowania
- demontaż deskowań ustroju nośnego WD-335
- zasypka za przyczółkami na Wa336
- montaż belek stalowych na PZDg-4, PZDg-6
- układanie asfaltu lanego na MA-337
- deskowanie i zbrojenie wanny żelbetowej na WA336
- montaż balustrad na schodach skarpowych
- ułożenie sma na MA-337, WA-336, Pzdsz-18. WA-338
- wykonywanie wlotów przepustów po stronie prawej projektowej
- wykonywanie przepustów po stronie prawej projektowej
- układanie żywic na chodnikach MA-337
- wykonywanie najść na PZDg-4, PZDg-5, PZDg-6
- układanie naziomu na PDZg-5
- skarpowanie stożków
- montaż schodów skarpowych na stożkach
- branża elektro-energetyczna
      - przebudowa kolizji 32 nN
- branża telekomunikacyjna
      - przebudowa kolizji teletechnicznych
- branża sanitarna
      - montaż ścieków skarpowych
      - montaż wpustów (jezdnia lewa)
      - budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi DG112353E
      - roboty wykończeniowe na zbiornikach 5a, 5b, 5c, 8, 7
- branża paliwowa
      - demontaż "starego rurociągu"
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań
- zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅